.

تجهیزات جانبی نیروگاه( BOP )

تجهیزات جانبی نیروگاه ( BOP )شامل سویچگیرهای MV و LV ، سیستم آتش نشانی ، سیستم تصفیه آب ، سیستم تامین سوخت ، کانتین ، ساختمان های اداری و غیره می باشد . این تجهیزات جانبی نقش حیاتی در عملکرد نیروگاه دارند.  Balance of plant (BOP) اصطلاح عمومی جهت نامگذاری بر روی تجهیزات مذکور می باشد . در اجرای تعدادی از نیروگاهها ، بخش BOP به پیمانکاری جدا از پیمانکار تجهیزات اصلی سپرده می شود .

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید