.

نیروگاه محرک گازی

بر خلاف تصور عموم  اصطلاح " نیروگاه گازی " ارتباطی با سوخت گاز ندارد بلکه اصطلاح گاز مربوط به محرک چرخاننده توربین می باشد و این گاز حاصل از سوختن یک سوخت فسیلی مانند گاز ، گازوئیل و غیره تولید می باشد . نیروگاه مجرک گازی یا به طور جلاصه نیروگاه گازی دارای اگزوز داغ می باشد که در صورت استفاده نشدن انرژی نهفته در این گاز خروجی ، مقدار بسیار زیادی انرژی هدر می رود .از این رو در مسیر اگزوز خروجی واحدهای نیروگاهی گازی یک بویلر بازیافت گذاشته می شود . بخار این بویلر برای تولید مجدد برق در یک واحد بخار یا برای استفاده در سیستمهای گرمایشی یا مصارف دیگر استفاده می شود . 

4 محصول وجود دارد

By: نیروگاه محرک گازی
By: نیروگاه محرک گازی
By: نیروگاه محرک گازی
By: نیروگاه محرک گازی

 نیروگاه سیکل ترکیبی در واقع ترکیبی از نیروگاه گازی و نیروگاه بخار است .  

جهیزات و سیستمهای جانبی نیروگاه (BoP) یک اصطلاح مهندسی است که به اجزای مختلف پشتیبانی و کمکی یک سیستم نیروگاهی مورد نیاز برای تولید انرژی اشاره دارد.

تولیدی برق این نوع نیروگاهها تا حداکثر 25 مگاوات می باشد و جهت تولید پراکنده برق در نقاط مختلف ایران استفاده می شوند.

توان خروجی نیروگاههای گازی از چند مگاوات تا صدها مگاوات با توجه به نیاز مشتری و فن آوری مربوطه متفاوت می باشد