.

دویتز DEUTZ

 شرکت دویتز  DEUTZ توسط Nicolaus Otto، مخترع موتور احتراق داخلی چهار زمانه، و شریک او Eugen Langen در 31 مارس 1864، با نام N. A. Otto & Cie تأسیس شد، که بعداً پس از انتقال عملیات در سال 1869 از کلن به Gasmotoren-Fabrik Deutz تغییر نام یافت.

دفتر مرکزی دویتز Deutz در ناحیه پورز کلن است . موتورهای بزرگتر در محدوده دویتس در مانهایم، در یک کارخانه تولیدی که زمانی متعلق به Süddeutsche Bremsen-AG به نام MWM-Diesel بود، تولید شدند. دویتز همچنین دارای تأسیسات تولیدی در کشورهای دیگر از جمله اسپانیا و یک مرکز تولید سرمایه گذاری مشترک در چین است.

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید