.

.

تست و تحویل موتورژنراتور بادوین ساخت شرکت فرانسوی چینی با توان 550 کاوآ

در مورخ 3/11/1401  در حضور نماینده خریدار پتروسام صدرا صورت پذیرفت و با بارهای 25 و 50 و 75 درصد بار نامی بدون هیچگونه خطا و با کیفیت مطلوب تست گردید  . عملیات نصب و راه اندازی نیز در حال انجام می باشد