.

.

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت با کادر مجرب و ماهر خود در بخش های طراحی و مهندسی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی در چندین پروژه موتورژنراتور برق  از جمله مواد زیر فعالیت داشته است

موتورژنراتور بادوین