.

.

این نیروگاه در نزدیک شهر اصفهان  با توان نامی 168 کیلووات طراحی شده است . این  نیروگاه بر روی 12 سوله مجموعه سیمرغ  و تعداد 384  پانل خورشیدی و تعداد 12 اینورتر و ضریب کیفیت 83.2 درصد با انرژی تولیدی کل   302 مگاوات ساعت در سال  توسط شرکت ثابت طراحی و مهندسی شده است .