.

.

این نیروگاه در ایزدخواست آباده استان فارس با توان نامی 20 مگاوات طراحی شده است . ارتفاع  ساختگاه این نیروگاه   2170 متر  و تعداد 36693 پانل خورشیدی و تعداد 136 اینورتر و ضریب کیفیت 80.11 درصد با انرژی تولیدی کل   36 گیگاوات ساعت در سال  توسط شرکت ثابت طراحی و مهندسی شده است .