.

.

این نیروگاه در بهاباد یزد  با توان نامی 20 مگاوات طراحی شده است . ارتفاع  ساختگاه این نیروگاه   1400 متر  و تعداد 36936 پانل خورشیدی و تعداد 122 اینورتر و ضریب کیفیت 84.31 درصد با انرژی تولیدی کل   42.6 گیگاوات ساعت در سال  توسط شرکت ثابت طراحی و مهندسی شده است .