.

.

این نیروگاه در محل خضرآباد یزد با توان نامی 20 مگاوات طراحی شده است .ارتفاع  ساختگاه این نیروگاه  1600 متر  و تعداد 36936  پانل خورشیدی و تعداد 124 اینورتر و ضریب کیفیت 82.3 درصد با انرژی تولیدی کل   43 گیگاوات ساعت در سال  توسط شرکت ثابت طراحی و مهندسی شده است .