.

نیروگاه سیکل ترکیبی 400 مگاواتی

نیروگاه 400 مگاوات سیکل ترکیبی شامل یک واحد گازی 260 مگاواتی مدل GE Frame9A و یک واحد بخار 138 مگاواتی GE D-10A می باشد . 

این نیروگاه دارای مشخصات فنی زیر می باشد : 

Project Milestones
• Start of construction 15th of July 2001
• First firing 8th of May 2003
• First synchronization 26th of May 2003
• Commercial Operation 19th of December 2003
Objectives
• Electricity production: 385,9 MW
• Steam Export: Max. 150t/h a 30 bar and 260°C
• Demin. Water Export: Max. 70m3/h at 0,2µS/cm
• Electricity Export: Max. 200MVA at 25K

Nominal Operation Parameters
• Nominal Power Output: 400MW
• Auxiliar Consumption: 3,0%
• Net Efficiency (LHV): 55,6%
• Cogen Steam Mass Flow: 150 t/h
• Natural Gas Consumption: 54.469kg/h

• Fuel Oil Consumption: 65.251 kg/h

Power train maintenance as per manufacturer scheme (GE)

Last major overhaul September to November 2011 Operation facts

• Running 47.188,3 hours (gas fired), 103,7 (gas oil fired)

• Star ups 414

Operation facts from las overhaul
• Running 500,2 hours
• Start ups 30

Conservation plan for components
• Powert train: in forcé as GEscheme
• Rest: as per internationalstandards

Administrative status
• Closed from November 2017

Single Shaft
Configuration
• • • • • • •
Manufacturer: General Electric
Model: 9FA+e
Power Output: 260 MW
Compressor: 18 Stages
Turbine: 3 stages
Exhaust Mass Flow: 614 kg/s
Exhaust Temperature: 620°C

Steam Turbine
• • • • • • • •
Manufacturer: General Electric
Model: D-10A
Power Output: 138 MW
HP Steam Turbine: 9 Stages IP
Steam Turbine: 11 stages BP
Steam Turbine: 6stages
Turbine By-pass: Automatic to condensor
Main Steam: HP 90 bar at 565°C
IP 34 bar at 565°C

HRSG


• • • • • • •
Manufacturer: Astom Power Boilers
Model: GR-0960
Configuration: 3 pressure
HPSH Steam: 83 kg/s at 95bar and 565 °C
IPSH Steam: 6,3 kg/s at 37bar and 540 °C
Reheat Steam: 86,3 kg/s at 35bar and 565 °C
LPHS Steam: 14 kg/s at 4bar and 297 °C

Generator
• • • • • • • • •
Manufacturer: General Electric
Model: 390 H
Connection: Star
Power : 468 MW
Refrigeration:  Hydrogen
Voltage: 19 kV ±5%
Cos ф:  0,85
Intensity:  13.582 A
Frequency: 50Hz (3.000 r.p.m.)

Auxiliar Systems

 • Feedwater 2 100% HP-Pumps and 2 IP-Pumps
  • Condensate 2 100% Pumps Titanium Condensor
  • Circulation wáter 2 50% Pumps
  • Component cooling Open Cycle: 2 100% Pumps
  Closed Cycle: 2 100% Pumps
  • Steam HP, IP and LP and By-Pass to Condensor
  • Compressed Air 2 100% twin-stage screw compressors

Control System

 • Distributed Sontrol System (BOP and HRSG): ABB Harmony INFI 90
  Power Train Control: GE Speedtronic MARK VI, Ex 2000, LCI2000

Environmental
Aspects

 • Implementation of UNE-EN-ISO 14001
  • Gas-emissions Control Dry-low-Nox-Burners (20 mg/Nm3 at base load)
  Water Injection on Fuel Oil (NOx 100mg/Nm3)
  Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
  supplied by Fisher-Rosemount
  • Dumping Control Effluent treatment plant equipped with on-line analysers
  • Waste Control Segregation and treatment of all of the waste materials produced
  • Noise-level control Acoustic Enclosures (NPS<60dbA)


مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته