.

4 واحد 36 مگاواتی

نیروگاه شامل 4 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 144 مگاوات می باشد 

این نیروگاه دارای 4 واحد 36 مگاواتی مدل  GE 6B می باشد . مشخصات این نیروگاه به شرح زیر می باشد : 

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته